Finansowanie modernizacji z oszczędności w systemie ESCO

Zwracamy się z naszą ofertą do jednostek budżetowych: samorządów, Zakładów Opieki Zdrowotnej, wojska, jednostek budżetowych, Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej itp. Nasze działanie dostosowane jest do sposobu finansowania wyżej wymienionych podmiotów i może być rozwiązaniem problemów związanych z brakiem środków inwestycyjnych na modernizację.

Celem jest:

  • zmodernizowanie starych, nieefektywnych i szkodliwych dla środowiska systemów cieplnych, na rzecz nowych, ekologicznych, w pełni zautomatyzowanych,
  • dobór właściwego paliwa w celu zapewnienia minimum kosztów eksploatacji,
  • znaczne obniżenie kosztów eksploatacji systemów,
  • ominięciem dużych kosztów towarzyszących zazwyczaj podobnym inwestycjom.

Stosowana przez nas metoda polega na wykorzystaniu pieniędzy wydawanych na bieżące utrzymanie na modernizację. W efekcie użytkownik otrzymuje nowoczesny, zmodernizowany system cieplny bez ponoszenia nakładów większych niż dotychczasowe roczne koszty eksploatacyjne. Jednak, aby było to możliwe muszą być spełnione dwa warunki:

1. Niższe koszty eksploatacji zmodernizowanych systemów cieplnych.

Obniżenie kosztów eksploatacji uzyskujemy dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii. 

Tradycyjne systemy, stanowiące niestety nadal większość, składają się z elementów o małej efektywności. Lokalne kotłownie węglowe lub koksowe charakteryzują się bardzo małą sprawnością. Wynosi ona około 60%, jednak często można spotkać źródła ciepła o sprawności około 40%, co powoduje potrzebę zwiększenia zakupów paliwa. 

Niezbędna jest całodobowa obsługa przez personel. Koszty osobowe stanowią bardzo dużą pozycję w budżecie kotłowni i dzięki temu stanowią największą oszczędność w procesie modernizacji. 

Problemem jest także bardzo duża awaryjność. Najczęstszą przyczyną w przypadku kotłowni jest przepalenie kotłów. Koszty napraw i remontów są wysokie. Niebagatelne znaczenia ma również fakt dużej uciążliwości dla odbiorców ciepła z powodu przerw w jego dostawie. Awarie mają najczęściej miejsce zimą, kiedy system cieplny jest obciążony najbardziej.

Kotłownie na paliwa stałe są bardzo dużym obciążeniem dla środowiska. Emitują wiele szkodliwych i trujących związków chemicznych. Środkiem mającym zmienić ten stan rzeczy są tzw. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego czyli kary za jego zatruwanie. Jednak wielu właścicieli, kotłowni na paliwa stałe (np. szkoły), jest z nich zwolnionych. Oczywiście biorąc po uwagę sytuację oświaty jest to zrozumiałe, jednak w procesie modernizacji kotłowni stanowi źródło oszczędności.

Każda z wymienionych wyżej cech wpływa na koszt wyprodukowanej energii. Dla kotłowni węglowych i koksowych wynosi on około 40 zł/GJ. Zdarzają się jednak również systemy grzewcze gdzie cena 1 GJ energii wyprodukowanej jest dwa razy większa. 

W zmodernizowanych kotłowniach stosujemy nowoczesne kotły sprawdzonych producentów, tj Buderus, Viessmann. Dzięki temu uzyskujemy sprawność kotłowni na poziomie 90%-93%. Z tak wysokiej efektywności wynika, że prawie cała energia chemiczna zawarta w paliwie jest zamieniana w kotłowni na energię cieplną.

Zmodernizowane przez nas kotłownie są systemami bezobsługowymi, sterowanymi przez najnowocześniejszą automatykę firmy Siemens, Danfoss. W ich budżecie nie występują więc koszty osobowe. 

Dzięki zastosowaniu regulatorów pogodowych możliwe jest uzyskanie jeszcze jednej korzyści. Są to urządzenia reagujące na zmiany temperatury zewnętrznej w sposób natychmiastowy. Załączenie palnika kotła, a co ważniejsze jego wyłączenie następuje zawsze we właściwym momencie, co nie dopuszcza do przegrzewów. Powstaje w ten sposób oszczędność w stosunku do kotłowni tradycyjnych w wysokości około 15%-30% wyprodukowanej energii.

W nowych systemach grzewczych paliwem jest lekki olej opałowy lub gaz ziemny. Emisja szkodliwych związków chemicznych jest na znikomym poziomie. Opłaty związane z gospodarczym wykorzystaniem środowiska naturalnego nie występują lub są bardzo małe. Od kilku lat ceny oleju lekkiego dramatycznie rosną, zmuszając producentów ciepła do poszukiwania innych tańszych źródeł energii. W przypadku braku możliwości podłączenia do sieci gazowej, najlepszą alternatywą jest modernizacja kotłowni, która pozwoli na spalanie ekologicznych produktów olejowych z grupy olei średnich i ciężkich. Cena wytworzenia jednego GJ energii jest wtedy znacznie niższa, ale wymaga to między innymi budowy nowej ścieżki paliwowej, składu paliwa oraz wymiany palników. Modernizację tę można zlecić tylko wyspecjalizowanym firmom, mającym doświadczenie w pracy na olejach ciężkich.Niestety pomimo wszystkich wymienionych zalet nowoczesnych technologii pozostaje problem ceny energii. Dla gazu ziemnego sytuacja jest dość korzystna. Jego cena w zależności od taryfy poboru gazu mieści się w granicach od 20 zł/GJ do 40zł/GJ. Wartości te są dużo niższe od cen energii wyprodukowanych z paliw stałych. Pozwalają więc na powstanie dostatecznie dużych oszczędności wystarczających na zwrot zainwestowanego w modernizację kapitału w czasie 3 do 7 lat. Niestety sieć gazowa w Polsce jest słabo rozwinięta. Dlatego też w większości wypadków należy rozpatrywać jako paliwo lekki olej opałowy. Do niedawna jego cena była na tyle niska, że koszt wyprodukowania 1 GJ energii wahał się w granicach 20zł – 25 zł. Dzięki czemu koszt modernizacji zwracał się w ciągu 3 do 7 lat. Wprowadzenie podatku akcyzowego w lipcu 1999 r zmieniło diametralnie tą sytuację. Gwałtowny wzrost ceny oleju o 30% zmienił całkowicie warunki ekonomiczne eksploatacji kotłowni olejowych. Duże oszczędności jakie możliwe były poprzednio do uzyskania, po wprowadzeniu akcyzy uległy znacznemu zredukowaniu. Obecnie cena 1 GJ energii wyprodukowanej w kotłowni opalanej olejem kształtuje się na poziomie zbliżonym do cen energii uzyskanej z węgla i koksu. Sugeruje to niemożność powstania jakichkolwiek oszczędności. Jednak kotłownia olejowa, dzięki automatyce i wysokiej efektywności może wyprodukować taką samą ilość energii cieplnej co kotłownia tradycyjna przy użyciu mniejszej ilości energii pierwotnej zmagazynowanej w paliwie płynnym. Co z kolei powoduje mniejsze całkowite koszty eksploatacji kotłowni.

Obecnie pojawiła się nowa alternatywna technologia pozwalająca na uzyskanie dużych oszczędności  poprzez modernizację. Jest to technologia kotłów opalanych słomą. Pomimo konieczności zatrudnienia obsługi, a więc utrzymania na poprzednim poziomie kosztów osobowych, bardzo niski koszt paliwa i jego duża dostępność jest źródłem dużych oszczędności. Oczywiście jest to alternatywa tylko dla szczególnych przypadków. Jednakże w stanowiących dość duży procent gminach wiejskich, nie posiadających sieci gazowej, wydaje się to rozwiązanie idealne.

2. Posiadanie kapitału na przeprowadzenie prac związanych z modernizacją

Nowoczesna technologia, której zastosowanie jest warunkiem powstania oszczędności, jest kosztowna wymaga więc posiadania kapitału inwestycyjnego.  Istnieje kilka możliwości  jego pozyskania:

Inwestycja ze środków własnych

Jednostki samorządu terytorialnego o dużych dochodach posiadają własne środki inwestycyjne. Mogą one same sfinansować modernizacje. Jednakże jest dość rzadka sytuacja i dotyczy małych inwestycji. Jednakże w takim przypadku dzięki modernizacji w systemie ESCO istnieje możliwość rozszerzenia zakresu robót np. wymianę instalacji c.o. lub termorenowację, co pozwoli na dalsze zmniejszenia kosztów eksploatacji danego systemu. Posiadane przez inwestora środki traktowane są wówczas jako udział własny, który znacznie skraca czas zwrotu zainwestowanego kapitału. W przypadku dużych inwestycji zawsze opłacalne jest rozłożenie obciążenia budżetu w dłuższym okresie czasu. 

Dotacja celowa.

Obecnie mogą na nią liczyć tylko jednostki budżetowe nie prowadzące działalności dochodowej. Biorąc pod uwagę ciągle rosnące cięcia w budżecie państwa szanse otrzymania dotacji są dość niewielkie. Jednak dla instytucji, które otrzymały takie środki modernizacja w systemie ESCO jest nadal bardzo atrakcyjna z powodów wymienionych w poprzednim punkcie. Po wejściu do UE pomoc państwa jest praktycznie niemożliwa.

Kredyt preferencyjny.

W minionych latach możliwe było otrzymanie kredytu preferencyjnego na modernizację kotłowni z Banku Ochrony Środowiska. Jednakże obecnie program ten uległ zamknięciu. Najkorzystniejsze warunki oferują  w tej chwili Wojewódzkie i Narodowe Fundusze Ochrony Środowiska. Istnieje też kilka organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem przedsięwzięć proekologicznych. Dla jednostek, które uzyskały lub starają się o uzyskanie kredytu, modernizacje w systemie ESCO jest doskonałą pomocą w jego uzyskaniu. Kapitał jaki wnosi nasza firma może być traktowany przez Bank, jako wymagany udział własny kredytobiorcy, stanowiący często wymóg instytucji udzielającej kredytu. Udzielony kredyt preferencyjny może stanowić wkład własny pozwalający na rozszerzenie zakresu modernizacji lub skracający okres spłaty inwestycji.

Kredyt komercyjny.

Kredyt komercyjny może uzyskać każdy, kto ma wystarczająco dobrą sytuację finansową, oraz przedstawi odpowiednie zabezpieczenia jego spłaty. W praktyce oznacza to, że tylko zamożne organizacje i jednostki samorządu mogą sobie na nie pozwolić. Dodatkowym ograniczeniem w przypadku gmin jest bariera 15% wartości budżetu. Tylko tyle zgodnie z odpowiednimi przepisami może wynosić wartość wszystkich zaciągniętych kredytów. 

Finansowanie z udziałem strony trzeciej – ESCO

Jest to najkorzystniejsza forma pozyskania kapitału inwestycyjnego, wykorzystywana w procesie modernizacji finansowanej z oszczędności. Firma posiadająca potencjał technologiczny zawiera porozumienie z bankiem. Na jego mocy powstaje nowa firma Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych (Energy Saving Company - ESCO), które skupia w sobie potencjał techniczny i finansowy. Za własne środki modernizuje lub buduje nowy system grzewczy u dotychczasowego właściciela. Następnie eksploatuje go i sprzedając ciepło otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału. Modernizacja finansowana z oszczędności polega na tym, aby suma kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem systemu i zwrotem kapitału, nie była wyższa od kosztów eksploatacji systemu cieplnego z przed modernizacji. 

Reasumując, oferowane przez nas finansowanie z udziałem strony trzeciej pozwala na:

  • modernizację z pominięciem dużych kosztów i uzyskane w efekcie oszczędności,
  • uniknięcie przez klienta ryzyka w wypadku niepowodzenia przedsięwzięcia,
  • utrzymanie korzystnej ceny produkowanego ciepła,
  • uproszczenie procedur w wyniku kompleksowej obsługi przez jedną firmę GCC

Misja firmy

Jesteśmy przedsiębiorstwem energetycznym działającym w formule ESCO, którego misją jest poprawa efektywności gospodarowania energią naszych klientów poprzez zmianę sposobu jej wytwarzania i dostarczania. Dzięki temu nasi partnerzy obniżają koszty funkcjonowania swoich organizacji przyczyniając się do zmniejszania obciążeń budżetu Państwa, a więc poprawiając jakość życia nas wszystkich.Bardzo istotną rolę w naszej działalności odgrywa ekologia. Wszystkie przeprowadzane przez nas modernizacje prowadzą do obniżania emisji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego. Stosujemy najlepsze urządzenia i ekologiczne paliwa, ponieważ czyste powietrze oznacza m.in. dobre zdrowie. Nasza firma jest zespołem ludzi nastawionym na rozwój. Obserwując nasze otoczenie ekonomiczne dostosowujemy się do zmieniających się warunków. Konkurowanie nie jest dla nas celem samym w sobie. Od rywalizowania wolimy współpracę. Nie wynika to z poczucia słabości, tylko z przekonania, że współdziałanie pozwala osiągnąć większą wartość również w biznesie. 

Przedsięwzięcia typu ESCO w energetyce cieplnej

Przedsięwzięcia typu ESCO znane też jako system Build-Operate-Transfer (BOT) – czyli buduj – zarządzaj – przekaż, są bardzo popularnym modelem finansowania przedsięwzięć, szczególnie w przemyśle energetycznym (w Polsce stosowany m. in. przez EBOiR). Założeniem tej metody jest zasada, że inwestor finansuje projekt, zarządza nim (eksploatuje) i po osiągnięciu określonej stopy zwrotu z inwestycji przekazuje powstały w wyniku inwestycji majątek na rzecz zlecającego kontrahenta, np. gminy. Przy czym W przypadku energetyki cieplnej występuje szczególnie korzystna sytuacja gdyż ilość systemów grzewczych różnej mocy jest znaczna, a ich stan techniczny skłania właścicieli do podjęcia działań modernizacyjnych. Niestety ich koszty, najczęściej są dosyć wysokie, a możliwości finansowe użytkownika niewielkie. Dodatkową trudnością jest wybór odpowiedniej technologii, gwarantującej uzyskanie największych korzyści ekonomicznych. Z wymienionych wyżej powodów najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zlecenie tego zadania specjalistycznej firmie energetycznej, która ma doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania, doborze odpowiedniej technologii i wykonawstwie. Dla naszej firmy jako przedsiębiorstwa posiadającego w/w kompetencje, najważniejsza jest wiarygodność finansowa zleceniodawcy. Z tego powodu naszymi klientami są wyłącznie podmioty działające w oparciu o ustawę o finansach publicznych tzn. jednostki wojskowe oraz samorządy lokalne.

Przyszłość firmy

Przyszłość firmy w obecnych warunkach ekonomicznych zapowiada się bardzo dobrze. Paradoksalnie tendencja do zmniejszania wydatków publicznych jest dla nas bardzo korzystna, gdyż coraz częściej jednostki budżetowe dostrzegają zalety bezinwestycyjnych modernizacji nieefektywnych systemów energetycznych. Dalszy rozwój rynku usług typu ESCO będzie charakterystyczny dla rynku w fazie rozwoju. Bardzo duża dynamika wzrostu wartości zamówień i rosnąca konkurencja. Na pewno segment ciepłowni powyżej 20 MW opanują firmy zachodnie takie jak: Dalkia Termika, MVV i Harpen, ze względu na wsparcie kapitałowe, rozmiarami nieosiągalne dla firm krajowych. Segment ciepłowni lokalnych pozostanie domeną firm takich jak GCC. Mamy nadzieję, że odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pojawią się produkty finansowe odpowiednie dla usług oferowanych przez firmy typy ESCO. Ułatwi to znacznie naszą działalność i poprawi konkurencyjność rodzimych przedsiębiorców w stosunku do firm zachodnich. 

Struktura