BIOGAZ

Biogaz – mieszanina gazów powstających w sposób naturalny, w ściśle określonych warunkach; składa się z: metanu (40 – 80%), dwutlenku węgla (20 – 50%) oraz innych gazów (siarkowodór, amoniak, para wodna) w ilościach śladowych. Biogaz nazywany jest również gazem składowiskowym lub błotnym.

Powstawanie biogazu jest wynikiem pracy mikroorganizmów, które w odpowiednich warunkach (pH, temperatura, brak tlenu) w procesie fermentacji metanowej  produkują metan. Metan jest głównym składnikiem biogazu i to właśnie on wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Należy pamiętać, że biogazownia jest w pewnym stopniu „żywym organizmem”, bardzo wrażliwym na warunki środowiskowe. Skład procentowy metanu zależy od jakości substratów wprowadzonych do fermentatora. Najbardziej pożądane są substraty z dużą zawartością substancji organicznych i nie zawierające inhibitorów. Inhibitory są to substancje hamujące proces fermentacji takie jak metale ciężkie, pestycydy czy antybiotyki.

Najczęstszym sposobem wykorzystania biogazu jest spalanie w agregatach kogeneracyjnych (kogeneratorach). Kogenerator składa się z silnika spalinowego oraz generatora prądotwórczego. Układ taki zapewnia ciągłą produkcję energii elektrycznej, natomiast ze spalin odzyskiwane jest ciepło. Takie układy charakteryzują się wysoką sprawnością wytwarzania energii, przekraczającą 90%.Biogazownie to instalacje, które odpowiedzialne sa za produkowanie biogazu z biomasy roslinnej, odchodów zwierzecych, odpadów organicznych oraz osadu ze scieków. Wyprodukowany biogaz musi byc odpowiednio oczyszczony, aby móc go wykorzystywac do celów energetycznych.